Еразъм

Какво представлява програма "Еразъм+"?

„Еразъм+“ е програма на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа, която стартира през 2014 г. като продължение на програмите “Учене през целия живот” и “Сократ”, и е с период на действие до 2027 г.

Програмата дава възможности за образование, обучение и практика в ЕС чрез мобилност на студенти, преподаватели и административен състав, посредством регламентирано сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор.

Участници в програма “Еразъм+” могат да бъдат училища, академични институции, различни асоциации, публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации.

Европейски съюз знаме
Благодарим на г-жа Тодорова –  главен координатор и останалите колеги за активното участие по проектите “Еразъм+”!

 

  • В момента работим по втори подписан проект и сме сключили договор за трети. Стартът бе в слънчева Италия, град Росолини. 
  • Третият проект стартира юни/юли 2022, в който участват нашите ученици.  Партньори в третия проект са Полша, Гърция, България и Естония.
  • Ученици и учители от шест държави се срещнаха на 03.10.2022 г. В хотел “Szafranowy Dwór” се състоя тържественото приветстване по проекта „Нашите жизнени ценности“, реализиран по програма Еразъм +.